Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністраціїГаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

Огляд законодавчих актів, які регулюють взаємовідносини
з іноземними інвесторами в Україні

Інвестиційна діяльність – один із активних видів підприємницької діяльності іноземних фірм і громадян, що дає можливість безпосередньо через організацію виробництва товарів та сфери послуг, торгівлю і т.ін. на території України із залученням свого капіталу одержувати прибуток.

Згідно із чинним законодавством України іноземними інвестиціями вважаються всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту, а підприємством з іноземними інвестиціями – підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить не менше 10 відсотків. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

Відносини, пов’язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються Законом України “Про режим іноземного інвестування” (від 19.03.1996р. №93/96-ВР).

Іноземні інвестори можуть здійснювати іноземні інвестиції у вигляді:

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції у таких формах:

У розділі ІІ Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначені державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

Найбільш поширеною формою вкладення іноземних інвестицій в економіку області є створення спільних підприємств за участю вітчизняних партнерів.


Створення спільних підприємств

Юридичний статус, порядок створення та реєстрація спільних підприємств (далі СП) за участю іноземного засновника регулюються законами України “Про підприємництво” від 26.02.1992р., “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р., “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р., постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. №740 “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності”.

Відповідно до законодавства спільне підприємство створюється згідно з рішенням власників майна або уповноваженого ним органу про створення СП. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір.

Діяльність СП, які створюються на території України, здійснюється відповідно до законів України на основі установчих документів.

В установчих документах повинні бути визначені власники, найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, органи управління, розмір і порядок утворення статутного фонду, розмір долі кожного учасника (засновника), склад і порядок внесення ними внесків, порядок розподілу прибутків, порядок внесення змін, ліквідації, реорганізації підприємства та інші умови.

Якщо засновником СП є юридична особа, додатково подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної особи. Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС.

У разі коли власником СП є фізична особа, її підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

СП вважається створеним і набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація проводиться відповідно до порядку державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта.

З 1 липня 2004 року набув чинності Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003р. №755-ІV.

Свідоцтво про державну реєстрацію є підставою для відкриття розрахункового, валютного та інших рахунків в установах банків. Право на відкриття валютного рахунка в установах банку набувають юридичні особи, в статуті яких передбачена окремою статтею зовнішньоекономічна діяльність.

Рахунки юридичним та фізичним особам – нерезидентам відкриваються в порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. №527 “Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”.

Іноземні інвестиції згідно із Законом України “Про режим іноземного інвестування” підлягають державній реєстрації, яка здійснюється обласними державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після їх внесення відповідно до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.08.1996р. №928.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених вищезазначеним законом.


Податкова система

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.

Відповідно до Закону України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” в Україні запроваджено однакові умови оподаткування підприємств, створених за участю іноземного капіталу та вітчизняного походження.

Принципи побудови системи оподаткування в Україні визначені Законом України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991р. №1251-ХІІ (в редакції Закону України від 18.02.97р. №77/97-ВР із змінами та доповненнями), згідно з яким всі підприємства та організації, що проводять підприємницьку діяльність на території України, сплачють такі види податків:

- загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі);

- місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Дію Закону у частині сплати сум податків і зборів (обов'язкових платежів), включених до складу фіксованого сільськогосподарського податку, зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом України від 17 грудня 1998 року № 320-XIV.

До загальнодержавних належать 26 видів податків і зборів, основні із яких наведено нижче:

Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств сплачується на підставі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994р. №334/94 (в редакції Закону України від 30.05.97р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями)

Платниками податку є з числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами, а з числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом. Також платниками податку на прибуток є постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників. Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України.

У відповідності до положень Закону встановлено наступні ставки оподаткування:

- основна ставка – 30%

- старахова діяльність – 3% від валового доходу , отриманого від страхової діяльності

- нерезиденти: пасивні прибутки – 15%, фрахт - 6%.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.

Що стосується пільг при здійсненні реінвестицій, тобто якщо капітальні та фінансові інвестиції здійснюються за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій, то відповідно до підпункту 7.8.5 статті 7 зазначеного Закону податок на дивіденди, передбачений підпунктом 7.8.2 цієї статті не застосовується у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.

Прибутковий податок з громадян

Цей податок з 01.01.2004р. обчислюється у відповідності до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003р. №889-ІV

Об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід, іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України та доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті. Відрахування прибуткового податку здійснюється щомісячно за єдиною ставкою оподаткування у розмірі 13%.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість є одним із видів непрямих податків та сплачується на всіх етапах руху товарів. Зазначений податок сплачується на підставі Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. №168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, у тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця, ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, в тому числі операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки та вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

Базовою ставкою оподаткування є 20%, при цьому операції з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України оподатковуються за ставкою 0%. Також в зазначеному Законі наведено ряд операцій, що не є об’єктом оподаткування чи звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Акцизний збір

Акцизний збір введений в Україні в 1992 році та сплачується на підставі наступних нормативних актів:

1. Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26.12.1992р. №18-92 (із змінами та доповненнями). Акцизний збір обчислюється за ставками у процентах до обороту з продажу, або у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції). Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту.

2. Закону України від 07.05.1996 р. № 178 "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої", яким затверджено ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої.

3. Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" та інших нормативних актів.

Ресурсні платежі

До основних видів ресурсних платежів відносяться:

- плата за землю;

- лісовий дохід;

- плата за воду (спеціальне використання прісних водних ресурсів);

- плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

- відрахування на геологорозвідувальні роботи тощо.

Місцеві податки і збори

Види місцевих податків і зборів, їх граничні розміри та порядок обчислення визначає Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993р. №56-93 (із змінами та доповненнями).

Органи місцевого самоврядування самостійно визначають та встановлюють порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку, встановленого зазначеним Декретом. Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого рівня.

Оподаткування експортно-імпортних операцій

Об’єктом оподаткування при здійсненні експортно-імпортних операцій є митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України. При ввезенні товарів підприємством-імпортером сплачується податок на додану вартість за ставкою 20%. Однак окремі операції звільнені від оподаткування податком на додану вартість при їх ввезенні на митну територію України. При імпорті підакцизних товарів сплачується акцизний збір, розмір якого залежить від виду товару. Зазначені види податків справляються митним органам. Сплата проводиться до моменту розмитнення зазначених товарів.

Переказ за кордон доходів іноземних юридичних осіб

Іноземним юридичним особам, які здійснюють господарську діяльність в Україні через розташоване постійне представництво, чи здійснюють інвестиції в Україні, після сплати податків та обов’язкових платежів гарантується безперешкодний переказ їх доходів, одержаних на законних підставах.

При переказі (вивезенні) за кордон частини прибутку, що належить іноземним інвесторам, на підставі ст.13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" сплачується податок за ставкою 15% від суми, що переказується (вивозиться). У випадку, якщо з країною, яка є основною резиденцією іноземного підприємства-інвестора укладено Угоду про уникнення подвійного оподаткування, та за наявності Довідки (форма довідки встановлена Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. №470) доходи оподатковуються за ставками, визначеними відповідними Угодами.


Митне регулювання при внесенні іноземних інвестицій

Внесення іноземних інвестицій в статутні фонди підприємств регулюється законами України від 19.03.96р. №93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування" та від 17.02.2000р. №1457-III "Про усунення дискримінації в оподатковуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна і коштів вітчизняного походження".

Майно, що увозиться в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації чи власного споживання), звільняється від обкладання митом.

При цьому митні органи здійснюють пропуск цього майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстрочкою платежу не більш, ніж на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації.

Вексель погашається і ввізне мито не стягується, якщо в період, на який дається відстрочка платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена про це відмітка на екземплярі векселя.

Облік і погашення векселів здійснюється відповідно до Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.08.1996 р. № 937.

Якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі у зв'язку з припиненням його діяльності (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), підприємство з іноземними інвестиціями плачує ввізне мито, що обчислюється виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом, визначеним Національним банком України на день здійснення відчуження майна.

Відповідно до п. 3.2.8 Закону України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР "Про податок на додаткову вартість" не є об'єктами оподатковування операції по передачі основних фондів як внески до статутних фондів юридичних осіб для формування його цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввозі основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) чи їхньому вивозі за межі митної території України; продажу за компенсацію сукупних валових активів платника податків іншому платникові податків.

При цьому під цілісним майновим комплексом розуміються активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі і термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців.

Згідно із Законом України "Про усунення дискримінації в оподатковуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна і коштів вітчизняного походження" під час імпорту підприємствами з іноземними інвестиціями товарів для їх реалізації чи власного споживання ці товари оформляються на загальних підставах без надання пільг по оподатковуванню.

Відповідно до п.2 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.11.1997 р. № 1211, товари, що ввозяться в Україну як інвестиції в статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні.


Регулювання земельних відносин

Земельні відносини регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001р. №2768-ІІІ.

Частиною 4 статті 22 Земельного кодексу України визначено, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

Відповідно до частини 2 статті 93 зазначеного Кодексу земельні ділянки можуть передаватись в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою – не більше 5 років та довгостроковою – не більше 50 років.

Відповідно до пункту в) частини 2 статті 5 Закону України “Про оренду землі” №1211-ІV, який набув чинності 5 листопада 2003 року, орендарями земельних ділянок можуть бути громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання громадян та організації, а також іноземні держави.

Орендні відносини між орендарем та орендодавцем регулюються договором оренди.

Відповідно до статті 37 Закону України “Про оренду землі” у разі, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у зазначеному законі, то застосовуються правила міжнародного договору.


Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до ст.7 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р. № 959-ХІІ на території України запроваджуються такі правові режими для іноземних суб’єктів господарської діяльності:

національний режим, який означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності мають обсяг прав та обов’язків не менший ніж суб’єкти господарської діяльності України. Національний режим застосовується щодо всіх видів господарської дяільності іноземних суб’єктів цієї діяльності, пов’язаної з їх інвестиціями на території України, а також щодо експортно-імпортних операцій іноземних суб’єктів господарської діяльності тих країн, які входять разом з Україною до економічних союзів;

режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користуються та/або буде користуватися іноземний суб’єкт господарської діяльності іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків, коли зазначені мита, податки, збори по них встановлюються в рамках спеціального режиму, визначеного нижче.

Режим найбільшого сприяння надається на основі взаємної угоди суб’єєктам господарської діяльності інших держав згідно з відповідними договорами України та застосовується у сфері зовнішньої торгівлі;

спеціальний режим, який застосовується до територій спеціальних економічних зон згідно із статтею цього Закону, а також до територій митних союзів, до яких входить Україна, і в разі встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з міжнародними договорами за участю України відповідно до статті 25 цього Закону.


За порушення Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” або пов’язаних з ним законів України до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:ПЕРЕЛІК
основних законодавчих та нормативно-правових актів
з питань інвестиційної діяльності

І. Закони України


ІІ. Укази Президента України


ІІІ. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України


ІV. Розпорядження голови облдержадміністраціїДержавна реєстрація іноземних інвестицій

На головне управління економіки облдержадміністрації покладені функції здійснення підготовчої роботи щодо державної реєстрації іноземних інвестицій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року №928 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”.

За державну реєстрацію іноземних інвестицій справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються у такому порядку: 50 відс. – до державного бюджету (для їх перерахування зазначаються реквізити управління Державного казначейства у Кіровоградській області) та 50 відс. – до обласного бюджету (для їх перерахування зазначаються реквізити головного фінансового управління облдержадміністрації).

Реквізити управління Державного казначейства у Кіровоградській області:

Код: 24144695, р/р №31118055800002 в УДК в Кіровоградській області, код банку 823016.

Реквізити головного фінансового управління облдержадміністрації:

Код: 02314116, р/р №31413610800001 в УДК в Кіровоградській області, код банку 823016.

Призначення платежу: *; (код платника); 14060300; 01; за державну реєстрацію іноземної інвестиції.

Форма інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції визначена постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 року №928 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”.

     


Маєте проблеми зору?
Оберіть зручний формат:

  A-   A   A+
Гаряча телефонна лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
АНОНС

АКТУАЛЬНО

ГРОМАДЯНАМ©Кіровоградська обласна державна адміністрація. Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International.

Програмно-технічна підтримка - відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату ОДА тел. 32-06-78 Інформаційна підтримка – управління інформаційної діяльності ОДА, тел. 24-53-15